Βουλή - Ερωτήσεις

Υποστελεχωμένη και χωρίς πόρους η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

26/01/2009
Προς: 
Υπουργό Δικαιοσύνης
Ερώτηση

Η « ΕΠΑΝΟΔΟΣ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων. Η ίδρυση του φορέα προβλέπεται στο άρθρο 81 παρ.1 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.2776/1999). Ωστόσο για τη σύσταση του φορέα προαπαιτούμενο υπήρξε η έκδοση προεδρικού διατάγματος το οποίο δημοσιεύθηκε μόλις μετά 4 έτη (π.δ. 300/2003). Όμως και τότε η «Επάνοδος» δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, αφού απαιτήθηκε επιπλέον μια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε 4 χρόνια μετά (1-3-07), ενώ μια αναδιάρθρωση του Διοικητικού της Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2007. Ενώ για τη λειτουργία της προβλέπονται 12 οργανικές θέσεις, αυτές δεν έχουν πληρωθεί με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί με 2 αποσπασμένους κοινωνικούς λειτουργούς. Η Επάνοδος ξεκίνησε τη λειτουργία της με το υποτυπώδες για επίσημο κρατικό φορέα ποσό των 50.000 ευρώ. Επιπλέον ενώ οι πόροι για τη λειτουργία της προέρχονται κυρίως από την ετήσια επιχορήγηση του κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για το 2008 δεν προβλέφθηκε ούτε ένα ευρώ.

Επειδή διαπιστώνεται εξαιρετική αναντιστοιχία ανάμεσα στους στόχους της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της

Ερωτάται ο κ. υπουργός

Γιατί δεν έχουν πληρωθεί οι δώδεκα οργανικές θέσεις που προβλέπονται για τη λειτουργία της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ»;

Θα δεσμευθείτε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την άμεση στελέχωσή της;

Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει όταν δεν χρηματοδοτείταιι με την προβλεπόμενη επιχορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης;

Θεωρείτε ότι με το υπάρχον προσωπικό και τους διαθέσιμους πόρους είναι δυνατόν η « Επάνοδος» να εκπληρώσει τους στόχους της;

Απάντηση: