Βουλή - Ερωτήσεις

«Εκκρεμότητες στις προσλήψεις μελών Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και ασάφειες στο Ν.4009/2011»

15/02/2012
Προς: 
τους κ. κ. Υπουργούς: • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων • Οικονομίας
Ερώτηση

  

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5751/15.2.2012
 
«Εκκρεμότητες στις προσλήψεις μελών Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και ασάφειες στο Ν.4009/2011»
 
Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) θεσμοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα με το άρθρο 13 του Ν. 2817/2000. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.  ως διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστήμιων, επιτελούν δημόσιο λειτούργημα, έχουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εκλέγονται με προκηρύξεις και με ανοικτές διαδικασίες εκλογής.
Όμως ο πρόσφατος νόμος 4009/2011 περιέχει ασάφειες, κακές διατυπώσεις και ελλείψεις στις μεταβατικές του διατάξεις  (άρθρο 79) όσον αφορά το φορέα ΕΕΔΙΠ (ΕΕΠ και ΕΔΙΠ). Ειδικότερα η διατύπωση για «…μεταφορά των υφισταμένων θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στους νέους φορείς (Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.)…»αφήνει περιθώρια παρερμηνειών για το εάν οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τα υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Με τους τετραετείς προγραμματισμούς των Πανεπιστήμιων (προβλέπονταν 100 θέσεις ΕΕΔΙΠ /έτος) και τη ρύθμιση για τη πλήρωση κενωθεισών θέσεων που για οποιοδήποτε λόγο κενώνονται (άρθρο 23 Ν. 3749/2009) – πριν καταργηθούν - έχουν προχωρήσει οι προκηρύξεις θέσεων ΕΕΔΙΠ. Έτσι έχουν γίνει οι διαδικασίες εκλογής και εκκρεμούν στο ΥΠΔΒΜΘ πράξεις διορισμού (23 ΕΕΔΙΠ, σύμφωνα με ενημέρωση  που είχε η Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΕΔΙΠ) από τον  ΕΓ κ. Β. Παπάζογλου στις 28/12/2011. Επίσης εκκρεμούν διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής νέων μελών στα ιδρύματα.
 
Ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.     Θα υπάρξει διορισμός όλων των ήδη εκλεγμένων μελών ΕΕΔΙΠ και πότε;
2.     Θα γίνουν οι προσλήψεις των  ΕΕΔΙΠ παράλληλα και αναλογικά με αυτές των  ΔΕΠ (και ΕΠ);
3.     Θα υπάρξει δημοσιοποίηση της λίστας των υπό διορισμό μελών ΕΕΔΙΠ;
4.     Θα υπάρξει νομοθετική η άλλη ρύθμιση σχετικά με τις ασάφειες, κακές διατυπώσεις και ελλείψεις στις μεταβατικές του διατάξεις  (άρθρο 79) όσον αφορά το φορέα ΕΕΔΙΠ (ΕΕΠ και ΕΔΙΠ) και ειδικότερα διόρθωση της διατύπωσης για «…μεταφορά των υφισταμένων θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. στους νέους φορείς (Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.)…»πουαφήνει περιθώρια παρερμηνειών για το εάν οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από τα υπηρετούντα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.?
Ο ερωτών βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης