Βουλή - Ερωτήσεις

Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των παιδιών αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκαν στην Ελλάδα

10/01/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Εσωτερικών - Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη - Εξωτερικών
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5302/10.1.2014

Διακριτική μεταχείριση σε βάρος των παιδιών αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκαν στην Ελλάδα

    Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, για τα παιδιά των Αλβανών πολιτών τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα, συντάσσεται ληξιαρχική πράξη γέννησης που καταχωρείται στο Ελληνικό ληξιαρχείο. Προκειμένου να καταχωρηθούν τα παιδιά αυτά στα δημοτολόγια της Αλβανίας και να εγγραφούν στις οικογενειακές μερίδες των γονέων τους ώστε να φαίνονται εγγεγραμμένα στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των γονέων τους,  μεταφράζεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης στα Αλβανικά και εν  συνεχεία καταχωρείται στα Αλβανικά δημοτολόγια. Οι πόλεις στις οποίες έχουν γεννηθεί τα παιδιά των Αλβανών πολιτών αναγράφονται στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης όπως αυτές μεταφράζονται στην Αλβανική γλώσσα, η  Θεσσαλονίκη για παράδειγμα μεταφράζεται σε «Selanik» , τα Ιωάννινα σε «Janine», η Ελλάδα σε «Greci» κ.ο.κ

    Εν συνεχεία με βάσει την εγγραφή αυτή στα Αλβανικά δημοτολόγια  και με βάση τα σχετικά πιστοποιητικά, εκδίδονται τα αντίστοιχα Αλβανικά διαβατήρια των παιδιών των Αλβανών πολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του Αλβανού πολίτη (συντηρούντος  την οικογένεια), στα οποία πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης συμπεριλαμβάνεται η εγγραφή για το παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα όπου το τοπωνύμιο είναι γραμμένο με την Αλβανική μετάφραση.

    Διαπιστώνεται ότι, τα εν λόγω έγγραφα (διαβατήρια παιδιών των Αλβανών πολιτών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα) καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θεωρούνται «άκυρα» από τις Ελληνικές Αρχές προφανώς γιατί, στα εν λόγω πιστοποιητικά γίνεται, από τις αλβανικές αρχές, μετάφραση στην αλβανική γλώσσα των ελληνικών τοπωνυμίων, αντί της μετεγγραφής τους με λατινικά στοιχεία, σύμφωνα με σχετική επίσημη αποτύπωση των ελληνικών αρχών. Αυτό έχει τις εξής επαχθείς συνέπειες για τις οικογένειες των Αλβανών πολιτών:

Α) Δεν επιτρέπεται η επανείσοδος στην Ελλάδα σε όσα παιδιά Αλβανών πολιτών έχουν επισκεφτεί τη χώρα τους και κατέχουν τα σχετικά διαβατήρια. Συνεπώς απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα σε Αλβανούς μαθητές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα καθώς και  σε νήπια τα οποία έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα τα ίδια και οι οικογένειές τους

Β) Το διαβατήριο είναι έγγραφο το οποίο πρέπει να προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση όλων των τύπων άδειας διαμονής και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι έγγραφο το οποίο πρέπει να υποβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση των μελών της οικογένειας του συντηρούντος την οικογένεια αλλοδαπού. Στο βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα θεωρούνται «άκυρα», ο αλλοδαπός, ο οποίος υποβάλλει αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διαμονής, θεωρείται ότι έχει προσκομίσει «άκυρο» διαβατήριο και «άκυρο» πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και ως εκ τούτου απορρίπτεται το αίτημα του για χορήγηση άδειας διαμονής.

    Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για τον άνω αναφερόμενο λόγο, καταστρατηγεί βάναυσα τα δικαιώματα των μεταναστών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα επί σειρά ετών, όλος ο κύκλος των βιοτικών τους σχέσεων βρίσκεται στην Ελλάδα, έχουν αποκτήσει τέκνα που γεννήθηκαν στην Ελληνική επικράτεια και φοιτούν ενδεχομένως σε ελληνικά σχολεία. Η αναγραφή του τόπου γέννησης στο διαβατήριο ή στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δεν εξαρτάται από πράξη, παράλειψη ή έστω βούληση του αλλοδαπού που το κατέχει, αλλά ανήκει στο χώρο ευθύνης της χώρας που το εκδίδει σύννομα ή αντίθετα προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η μη χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για τον άνω αναφερόμενο λόγο συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αλλοδαπών και συνιστά παράβαση νόμου, καθώς αντίκειται σε διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα αλλά και σε διατάξεις του εσωτερικού δικαίου (Συνταγματικές και νομοθετικές).

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι ελληνικές αρχές και δη οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της ορθής μεταφοράς των ελληνικών τοπωνυμίων στα έγγραφα που εκδίδονται από τις αλβανικές αρχές; Στην περίπτωση αυτή θα παρακαλούσαμε να μας κοινοποιήσετε τα σχετικά κείμενα

2.    Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να διασφαλίσουν τα έννομα συμφέροντα των Αλβανών μεταναστών και των τέκνων τους και αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να μην χάσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στην Ελλάδα, και να μην τους απαγορευτεί η είσοδος στην ελληνική επικράτεια, δεδομένου ό,τι οι μετανάστες δεν ευθύνονται για καμιά πράξη, ή παράλειψη τους, υφίστανται όμως ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες;

3.    Εδόθησαν γραπτές οδηγίες προς τα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ώστε να θεωρούνται άκυρα τα διαβατήρια των παιδιών των Αλβανών μεταναστών τα οποία αναγράφουν τον τόπο γέννησης με Αλβανική μετάφραση και ως εκ τούτου να μην επιτρέπεται η επανείσοδος τους στην ελληνική επικράτεια;

4.    Έχουν εντολή οι Αποκεντρωμένος Διοικήσεις ανά την χώρα να θεωρούν άκυρα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα και ως εκ τούτου να εκδίδουν απορριπτικές αποφάσεις στα αιτήματα των Αλβανών υπηκόων για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση;

5.    Έχουν εντολή οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ανά την χώρα να θεωρούν άκυρα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα και ως εκ τούτου να εκδίδουν απορριπτικές αποφάσεις στα αιτήματα των Ομογενών Αλβανών Υπηκόων για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση;

6.    Προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να διασφαλίσουν τα έννομα συμφέροντα των Αλβανών υπηκόων και των τέκνων τους και αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να μην χάσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα στην Ελλάδα, και να μην τους απαγορευτεί η είσοδος στην ελληνική επικράτεια;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Γαϊτάνη Ιωάννα

Κουράκης Τάσος

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Λίτσα

Κατριβάνου Βασιλική

Σταμπουλή Αφροδίτη

Αμανατίδης Ιωάννης

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1j2QMOy