Βουλή - Ερωτήσεις

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΕΙ / ΤΕΙ

11/10/2012
Προς: 
τους Υπουργούς • Οικονομικών • Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2811/243/11.10.2012

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΕΙ / ΤΕΙ»


Ερώτηση και Α.Κ.Ε.
Προς τους Υπουργούς
•    Οικονομικών
•    Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού


Η Κυβέρνηση Παπαδήμου με Υπουργό Οικονομικών τον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπως έκανε με όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επένδυσε τις καταθέσεις των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), που είχαν υποχρεωτικά κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε ομόλογα του Δημοσίου και στη συνέχεια τα ενέταξε στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους (PSI), δημιουργώντας τεράστια και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ιδρυμάτων, για τα οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας τους.

Για τους λόγους αυτούς,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1)    Ποιο το ύψος των αποθεματικών της συνολικής περιουσίας των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και της Ακαδημίας Αθηνών στις 31-12-2011 και ποιό είναι το ύψος των αποθεματικών σήμερα (μετά το PSI);
2)    Ποια η λογιστική αποτύπωση της απομείωσης των αποθεματικών τους στον διαμορφούμενο προϋπολογισμό κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος ξεχωριστά;
3)    Σε ποιόν Κωδικό Αριθμό Εξόδου του κρατικού προϋπολογισμού αποτυπώνεται η απομείωση των αποθεματικών τους στον διαμορφούμενο κρατικό προϋπολογισμό και στον απολογισμό του 2012;
4)    Ποιο το ύψος των αποθεματικών των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης κληροδοτημάτων τους στις 31-12-2011 και πόσο είναι σήμερα (μετά το PSI);Τέλος αιτούμαστε,
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:


1)    Η λογιστική καρτέλα κάθε σχετικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας από 1-1-2012 μέχρι σήμερα.
2)    Κάθε υπάρχουσα καταγραφή της ακίνητης περιουσίας ενός εκάστου ΑΕΙ και ΤΕΙ (ή/και σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Αλέξης Τσίπρας

Αναστάσιος Κουράκης