Βουλή - Ερωτήσεις

Σε θεσμική και οικονομική κρίση τα Κέντρα Πρόληψης

13/12/2010
Προς: 
τους Υπουργούς -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7697/13.12.2010
 
 
Σε θεσμική και οικονομική κρίση τα Κέντρα Πρόληψης
 
Στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, τόσο η ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας όσο και των υπηρεσιών που προσφέρουν στο πολύ σημαντικό σκέλος της προστασίας τα Κέντρα Πρόληψης, εφαρμόζοντας προγράμματα προαγωγής της υγείας και πρόληψης της χρήσης ουσιών στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα και τον χώρο της οικογένειας, είναι πιο αναγκαίες παρά ποτέ.
Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις της επίσημης Πολιτείας όμως, δε συνάδουν ούτε με τα τεράστια χρέη που έχει αφήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ως συμβεβλημένος εταίρος στην χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, ούτε και με το άλυτο θεσμικό πρόβλημα, που ενδέχεται να κοστίσει την ίδια τους τη λειτουργία από 01.01.2011.
Έως τώρα, τα 71 Κέντρα Πρόληψης, έχοντας ιδρυθεί στη βάση της συνεργασίας της Τοπικής και Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με τον ΟΚΑΝΑ και το Υπουργείο Υγείας, λειτουργούν ως αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως δε αποτελούν εταιρίες των ΟΤΑ, αφού δε συστήνονται με τη διαδικασία του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά με διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο θέτει υπό διαρκή απειλή τη λειτουργία των Κέντρων, ειδικά με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» από 1 Ιανουαρίου 2011, στον οποίο δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αυτά.
Επί της ουσίας, σήμερα υφίστανται ανά την ελληνική επικράτεια, 71 ξεχωριστές «εταιρίες», με κατακερματισμένη και διαρκώς αβέβαιη χρηματοδότηση, με διαφορετικούς «μετόχους», με διαφορετικό εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς, με απουσία συλλογικής σύμβασης εργασίας, χωρίς ξεκάθαρο διοικητικό καθεστώς, χωρίς θεσμικά κατοχυρωμένη πρόσβαση στους αναγκαίους χώρους παρέμβασης.
Το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης έχει καταθέσει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, με την οποία ζητά την ίδρυση 13 αυτοδιοικούμενων περιφερειακών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με υπαγωγή σε αυτή των υφισταμένων 71 Κέντρων Πρόληψης, υπό την επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ, και τη χρηματοδότησή τους από αντίστοιχους κωδικούς, εγγεγραμμένους στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), με ποσά που προβλέπονται ήδη στην ισχύουσα από 24.9.2009 5ετή (2009-2013) Προγραμματική Σύμβαση που έχει συνυπογραφεί από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον ΟΚΑΝΑ, την ΚΕΔΚΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Μέχρι στιγμής, τα Υπουργεία έχουν αποδειχθεί κακοπληρωτές, αφού ενδεικτικά, το ΥΠΕΣ από τα 9,8 εκατ. ευρώ που οφείλει να αποδίδει ετησίως, βάση της σύμβασης, για το 2009 έδωσε μόνο τα 5 εκατ. ευρώ και το 2010 μόλις 2,5 εκατ. ευρώ. Είναι σαφές ότι σε αυτή τη βάση, το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης είναι άδηλο και προδιαγράφεται μελανό.
Επειδή με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» από 01.01.2011 οι δήμοι δε θα δύνανται πλέον να συμμετέχουν σε αστικές εταιρίες.
Επειδή είναι απαραίτητη και αναγκαία η διατήρηση της σημερινής διασποράς των Κέντρων Πρόληψης καθώς και η δημιουργία νέων, ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό πληρέστερα οι οξείες κοινωνικές ανάγκες.
Επειδή τα αδιέξοδα -κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ηθικά- που βιώνουν οι νέοι κυρίως, άνθρωποι, είναι που γεννούν τα αίτια του εφιάλτη των ναρκωτικών, ειδικά όταν η πρωτογενής πρόληψη είναι απούσα.
Επειδή η Πολιτεία οφείλει να δείξει συνέπεια σε όσα έχει ισχυριστεί και να στηρίξει στην πράξη το κράτος πρόνοιας.
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ερωτώνται οι κκ. υπουργοί:
 
1.      Θα προκρίνουν την επίσημη και καθ’ όλα σύννομη πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, που και τις ανισότητες θα άρει και θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων;
2.      Έχετε προβλέψει στους αντίστοιχους κωδικούς στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2011 καθώς και στους ΚΑΠ, ποσά τουλάχιστον ίσα με αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα 5ετή Προγραμματική Σύμβαση; Εάν όχι, μέσω ποιου μοντέλου θα χρηματοδοτηθούν τα Κέντρα;
3.      Με ποιες διαδικασίες θα καταβληθούν οι οφειλόμενες δόσεις και θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη στο εξής χρηματοδότηση των Κέντρων;
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
Ηρώ Διώτη
 
 
Αναστάσιος Κουράκης

 

Απάντηση: