Βουλή - Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.: Εκχώρηση δικαιώματος επιφανείας επί του στρατοπέδου "ΔΟΥΚΑ" στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

10/11/2014
Προς: 
τους Υπουργούς: Εθνικής Άμυνας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 482/4411/10.11.2014

 Εκχώρηση δικαιώματος επιφανείας επί του στρατοπέδου "ΔΟΥΚΑ" στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας


Με το πρακτικό υπ’ αριθ 1 της 18ης Φεβρουαρίου 2014 η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας επί του στρατοπέδου «ΔΟΥΚΑ» Ν. Πρεβέζης ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Η παραχώρηση αφορά σε εμβαδό 33.395 τ.μ., για χρονικό διάστημα 49 ετών με περιοδικό αντάλλαγμα (εδαφονόμιο) που θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμύριου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000) με χρονικό όριο αποπληρωμής τα 35 έτη, ενώ «Η επιφάνεια θα συσταθεί με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ ΤΕΘΑ και Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης το αργότερο εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος (…)».

Το εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης του Πρακτικού 1/18-02-2014 έχει παρέλθει από τις 18/08/2014 και η σύμβαση παραχώρησης έχει υπογραφεί κατά την πληροφόρηση που υπήρξε από το γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κου Ιωάννου από τις 14/08/2014 χωρίς όμως αυτή να έχει ακόμη αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Τ.ΕΘ.Α. και χωρίς το Τ.ΕΘ.Α. και ο Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου να ανταποκριθούν σε σχετικό (από 16/11/2014) αίτημά μας για γνωστοποίηση της σύμβασης παραχώρησης.


Επειδή η παραχώρηση ακινήτων του ΤΕΘΑ σε ΟΤΑ διέπεται από το άρθρο 84 του Ν. 3883/2010, το οποίο επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης τους ακόμα και χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον εξυπηρετούνται λόγοι γενικού συμφέροντος.

Επειδή η προαναφερόμενη απόφαση δεν επικαλείται το άρθρο 84 του Ν. 3883/2010, αλλά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 για την σύσταση δικαιώματος επιφανείας.

Επειδή το άρθρο 26 του Νόμου 3986/2011 δίνει την δυνατότητα τιτλοποίησης των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεων από δικαιώματα επιφανείας του Ελληνικού Δημοσίου και εδαφονόμια.

Επειδή στον νόμο 4407/29 «Περί συστάσεως Ταμείου Εθνικής Άμυνας» το άρθρο 2 αναφέρει ότι

«Η περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς τον σκοπό της συμπληρώσεως των μέσων της κατά ξηράν αμύνης της Χώρας, ήτοι:

α΄) Δια την προμήθειαν υλικού επιστρατεύσεως πάσης αρμοδιότητος.

β΄) Δια την κατασκευήν και ανακαίνισιν στρατιωτικών κτιρίων εν γένει.

γ΄) Δια την κατασκευή οχυρών.»

Επειδή όλες οι αποφάσεις παραχώρησης πρέπει να αναρτώνται στη Διαύγεια.

Επειδή στην υπ’ αριθμ. 8147 Ερώτηση που καταθέσαμε στις 9 Μαΐου 2014 δεν λάβαμε απάντηση σε κανένα εκ των ερωτημάτων που είχαμε θέσει.

Επειδή εκ των παραγράφων 4 και 3 των άρθρων 126 και 133 αντίστοιχα, του Κανονισμού της Βουλής οι κκ Υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς «στις ερωτήσεις μέσα σε είκοσι πέντε μέρες» και «μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης» στις Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων.


Ερωτάται ο κος Υπουργός Εθνικής Άμυνας:


1.    Για ποιό λόγο το ΤΕΘΑ επικαλείται τις διατάξεις περί παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας στην περίπτωση του στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ και όχι τις διατάξεις παραχώρησης χρήσης όπως έγινε με μεταγενέστερη απόφαση (Πρακτικό υπ. αριθ. 6 της 20ης Αυγούστου 2014) που αφορούσε στην παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου ΜΕΛΑ;

2.    Για ποιούς λόγους δεν επελέγη η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στην εν λόγω Περιφέρεια όπως επελέγη στην περίπτωση της παραχώρησης του στρατοπέδου Παύλου Μελά;

3.    Για ποιές χρήσεις προορίζεται το στρατόπεδο ΔΟΥΚΑ μετά την παραχώρησή του στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης;

4.    Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη αναρτηθεί η σύμβαση παραχώρησης στη Διαύγεια και στον δικτυακό τόπο του Τ.ΕΘ.Α.;

5.    Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προβεί σε τιτλοποίηση των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεών του από δικαιώματα επιφάνειας και εδαφονόμια;

6.    Σε ποιον λογαριασμό θα κατατεθεί το ποσό τού ενός εκατομμύριου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000) που θα καταβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης στο ΤΕΘΑ;

7.    Σε ποιες άλλες περιπτώσεις έχει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) ή το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) ή το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) προβεί σε σύναψη ανάλογων (με αυτή του στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ) συμβάσεων παραχώρησης δικαιώματος επιφανείας με περιφερειακές ενότητες ή άλλους φορείς;

8.    Προτίθεται να επανεξετάσει την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας επί του στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και να προχωρήσει σε παραχώρηση του στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση με δικαίωμα χρήσης -εξασφαλίζοντας και τους απαραίτητους πόρους- όπως το άρθρο 86 του Ν. 3883/2010 ορίζει;


Ερωτάται ο κος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης:

9.    Για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη αναρτηθεί η σύμβαση παραχώρησης στη Διαύγεια;

10.    Πού οφείλεται η δίμηνη καθυστέρηση ανάρτησης στη Διαύγεια του πρακτικού υπ’ αριθ 1 της 18ης Φεβρουαρίου 2014 με το οποίο η Διοικητική Επιτροπή του Ταμείου Εθνικής Άμυνας αποφάσισε την παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας επί του στρατοπέδου «ΔΟΥΚΑ» Ν. Πρεβέζης ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης;


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο Εθνικό Κοινοβούλιο την τελική σύμβαση παραχώρησης του Στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ευγενία (Τζένη) Βαμβακά

Κώστας Μπάρκας

Γιώργος Βαρεμένος

Θοδωρής Δρίτσας

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Στάθης Παναγούλης

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Γιάννης Σταθάς

Τάσος Κουράκης

Ιωάννης Μεχελογιαννάκης

Μαρία Τριανταφύλλου

Νάσος Αθανασίου

Θανάσης Πετράκος

Χαρά Καφαντάρη

Γιώργος Πάντζας

Νάντια Βαλαβάνη

Δημήτρης Στρατούλης

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιάννης Αμανατίδης

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1zj8dzy