Βουλή - Ερωτήσεις

Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών

16/01/2012
Προς: 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:4500/16.1.2012
 
 
Παράνομη η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών
 
Στις  28-6-2010 καταθέσαμε ερώτηση με θέμα την αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους σπουδών βασικής και μέσης  εκπαίδευσης με την οποία ζητούσαμε να μεριμνήσετε για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων, προκειμένου να μην αναγράφεται  ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με την απάντησή σας θα συνέχιζε να ισχύει η Υπουργική Απόφαση αρ.233.1/6/Γ2/2058/1986(ΦΕΚ 317 τ. Β’), σύμφωνα με την οποία στους απολυτήριους τίτλους που διανέμουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το θρήσκευμα του μαθητή ή της μαθήτριας.
Επειδή η αναγραφή του θρησκεύματος δεν συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Νίκος  Χουντής κατέθεσε σχετική ερώτηση στις 17/10/2011 και έλαβε στις 4.1.2012 από την επίτροπο κα Reding την απάντηση:
«Το άρθρο 8 παρ. 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ προβλέπει ότι «τα κράτη μέλη απαγορεύουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και την υγεία και τη σεξουαλική ζωή. Αυτή η απαγόρευση οφείλεται στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη φύση των εν λόγω δεδομένων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις».
Το άρθρο 8 παρ. 4 επιτρέπει στα κράτη μέλη, «όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος», να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εφόσον παρέχονται οι «δέουσες εγγυήσεις». Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνονται επίσης σεβαστές οι γενικές αρχές της οδηγίας συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι «κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία» (άρθρο 6 στοιχείο γ της οδηγία..
Δεδομένου ότι η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, προκειμένου να καταστούν σαφείς οι λόγοι στους οποίους βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων θρησκευτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των απολυτηρίων τίτλων σπουδών, καθώς και να διευκρινιστεί ποιες εγγυήσεις παρέχονται από την εθνική νομοθεσία,
 
Ερωτάσθε κα Υπουργέ
Θα προβείτε άμεσα στην ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης η οποία  παραβιάζει το κοινοτική νομοθεσία και έρχεται  σε αντίθεση όχι μόνο με την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
Τάσος  Κουράκης
Αλέξης  Τσίπρας