Δελτία Τύπου

12 σημεία κριτικής στο νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά

Ημερομηνία: 
19/06/2008

Στη σημερινή κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, ο βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Τάσος Κουράκης άσκησε δριμεία κριτική στις διατάξεις του νομοσχεδίου και παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις μεταπτυχιακές σπουδές:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι συνυφασμένες με την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης και δεν αποτελούν απλώς έναν κύκλο εξειδίκευσης ή μια διαδικασία παραγωγής τεχνολογικών καινοτομιών. Ο νόμος θα πρέπει να αναφέρει ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να οδηγούν σε πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή να αποτελούν σπουδές μετεκπαίδευσης οι οποίες αποβλέπουν στην περαιτέρω ενημέρωση και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων σε ειδικές θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους των επιστημών

1. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο επιτρέπεται η επιβολή διδάκτρων στις μεταπτυχικαές σπουδές. Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται από το παράθυρο η αναθεώρηση του άρθρου 16 που προβλέπει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι μεταπτυχιακές σπουδές εντάσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι δωρεάν, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

2. Όσον αφορά τη δυνατότητα των ΤΕΙ να διοργανώνουν αυτοδύναμα ΠΜΣ, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει στο νου της να παίξει με τους αποφοίτους των ΤΕΙ το ίδιο παιχνίδι που έπαιξε το ΠΑΣΟΚ κατά την ίδρυση των ΤΕΙ τη δεκαετία του ’80. Να απαντήσει δηλαδή στην απαίτηση των αποφοίτων ΤΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές δίνοντάς τους πρόσβαση σε χαμηλού επιπέδου και κύρους ΠΜΣ. Και μάλιστα αυτή τη φορά με το αζημίωτο, αφού προβλέπονται και δίδακτρα. Εξίσου προβληματική είναι η δυνατότητα Γενικών Τμημάτων ΑΕΙ να οργανώνουν αυτοδύναμα ΠΜΣ, καθώς προκύπτει το αντιακαδημαϊκό φαινόμενο να διοργανώνονται ΠΜΣ από τμήματα που δεν παρέχουν προπτυχιακούς τίτλους!

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη διαμόρφωση ενός σχεδίου πραγματικής αναβάθμισης των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια (με ενίσχυση της υποδομής και του προσωπικό τους, αλλά και με αλλαγές στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται) ώστε να υπάρξει πραγματικά ενιαία ανώτατη παιδεία και να δοθεί σοβαρή απάντηση στην ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές και στην εκπαιδευτική μετανάστευση).

3. Την ευθύνη για τη λειτουργία των ΠΜΣ και για όλες τις σχετικές αποφάσεις έχουν ειδικές συνθέσεις της Συγκλήτου και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στις οποίες είναι ανύπαρκτη η συμμετοχή των φοιτητών (μειωμένη κατά 90%) και του υπόλοιπου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού (μειωμένη κατά 100%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι στις Συγκλήτους και τις Γενικές Συνελέυσεις Ειδικής Σύνθεσης θα πρέπει να εκπροσωπούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αριθμό ίσο με αυτό των προπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα όργανα Γενικής Σύνθεσης, και οι προπτυχιακοί φοιτητές σε αριθμό ίσο με αυτόν των μεταπτυχιακών φοιτητών στα αντίστοιχα όργανα Γενικής Σύνθεσης. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ θα πρέπει να προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών.

4. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα ΠΜΣ λειτουργούν για 8 το πολύ έτη και στη συνέχεια πρέπει να επανεγκριθεί η παράτασή τους. Το γεγονός αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των πανεπιστημίων. Η διαδικασία αυτή θα λειτουργεί ως μηχανισμός ομηρίας και εκβιασμού των πανεπιστημίων και των ΠΜΣ από τον εκάστοτε υπουργό παιδείας και θα διευρύνει το πεδίο της αδιαφάνειας και της ευνοιοκρατίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως τα εγκεκριμένα ΠΜΣ πρέπει να έχουν αόριστη διάρκεια λειτουργίας. Θα τερματίζονται μόνο μετά από σχετικό αίτημα της Συγκλήτου του ιδρύματος μετά από σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ του οικείου τμήματος.

5. Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί ως πόρους των ΠΜΣ τις «χορηγίες φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων». Αυτές αποτελούν διαφορετική κατηγορία από τις δωρεές και, προφανώς, είναι δυνατό να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, οδηγώντας έτσι σε κατευθυνόμενη έρευνα, παραβιάζοντας βασικές ακαδημαϊκές αρχές. Δεν περιλαμβάνεται (ούτε καν ρητορικά) καμία απαγόρευση αποδοχής δωρεάς ή χορηγίας αν θέτει ως όρο τη μεταβολή των χαρακτηριστικών του προγράμματος σπουδών ή την διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι όποιες δωρεές ή χορηγίες γίνονται προς τα ΠΜΣ δεν θα πρέπει να έχουν κανενός είδους ανταποδοτικό χαρακτήρα, γεγονός που θα πρέπει να προβλέπεται και από το νόμο. Τυχόν παραβίαση αυτής της διάταξης θα πρέπει να είναι κολάσιμη. Η έγκριση της δωρεάς/χορηγίας θα γίνεται από τη συνέλευση του τμήματος.

6. Σύμφωνα με το νομσοχέδιο η χρηματοδότηση των ΠΜΣ από τον τακτικό προϋπολογισμό θα εξαρτάται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του και από το κατά πόσο πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας που δεν αναφέρονται στον νόμο. Επίσης, θα γίνεται μόνο εφόσον εμπίπτει σε συγκεκριμένους τομείς επιστημονικής προτεραιότητας που ορίζει αυθαίρετα ο εκάστοτε υπουργός παιδείας. Είναι προφανές ότι αυτό μεταφράζεται ότι η χρηματοδότηση των ΠΜΣ είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργείου Παιδείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως το κράτος έχει συνταγματική υποχρέωση να χρηματοδοτεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες της και όχι με βάση τις δικές του αντιλήψεις περί ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Η όποια ακαδημαϊκή αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, θα πρέπει να γίνεται με διαδικασίες και κριτήρια εγκεκριμένα από το οικείο ανώτατο ίδρυμα και θα πρέπει να έχει επικουρικό στόχο για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα τιμωρίας και να συνεπάγεται μείωση της χρηματοδότησης. Άλλωστε ένα πρόγραμμα σπουδών που αντιμετωπίζει προβλήματα χρειάζεται κατά τεκμήριο μεγαλύτερη και όχι μικρότερη χρηματοδότηση προκειμένου να τα αντιμετωπίσει.

7. Το νομοσχεδίο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα επιπλέον αμοιβής των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δημιουργεί έτσι πολλές ταχύτητες μεταξύ των μελών ΔΕΠ (αυτοί που διδάσκουν σε μεταπτυχιακά και αυτοί που δεν διδάσκουν) εντείνοντας έτσι τις σχέσεις εξουσίας και εξάρτησης μέσα στο πανεπιστήμιο και δημιουργώντας συνθήκες εξαγοράς συνειδήσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η διδασκαλία σε ΠΜΣ, η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και η ερευνητική εργασία, σε οποιοδήποτε ελληνικό ΑΕΙ κι αν γίνεται, δεν μπορεί να συνεπάγεται επιπλέον αμοιβή.

8. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται σε παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην επικουρία μελών ΔΕΠ στο εκπαιδευτικό τους έργο, χωρίς να διασφαλίζεται ούτε το επίπεδο της αμοιβής τους, ούτε η πλήρης ασφαλιστική τους κάλυψη. Διαιωνίζεται έτσι το καθεστώς μαύρης εργασίας των υποψήφιων διδακτόρων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να αμείβονται για το εκπαιδευτικό και το ερευνητικό τους έργο, να αναφέρεται η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό έργο του ιδρύματος και να είναι πλήρως ασφαλισμένοι για όλη τη διάρκεια της εργασίας τους. Αντίστοιχα η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει να είναι κανονικά αμειβόμενοι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις, και οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως ασφαλισμένοι.

9. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο μπορεί να οριστεί ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της διδακτορικής διατριβής οποιαδήποτε άλλη από την ελληνική γλώσσα, ενώ είναι δυνατόν να διεξάγονται μαθήματα σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής, ακόμη και αν δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (όπως π.χ. συμβαίνει με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε ξενόγλωσσα φιλολογικά τμήματα). Αυτό το γεγονός υποβαθμίζει το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων και κινδυνεύει να οδηγήσει βαθμιαία στο μαρασμό της επιστημονικής διάστασης και λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας. Επίσης είναι απαράδεκτο τα αποτελέσματα της έρευνας που γίνεται σε ελληνικό ίδρυμα να μην είναι προσβάσιμα σε όλους τους έλληνες πολίτες στη μητρική τους γλώσσα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως μόνο κατ’ εξαίρεση και με αιτιολογημένη γνώμη των αρμοδίων οργάνων θα πρέπει να ορίζεται ως γλώσσα διεξαγωγής των μαθημάτων άλλη από την ελληνική και ως γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής άλλη από την ελληνική.

10. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ΑΕΙ της χώρας μας (δηλαδή Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) μπορούν να δημιουργούν μόνα τους αυτοδύναμα, αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ στο εξωτερικό. Επιτρέπεται έτσι τα ελληνικά ΑΕΙ να λειτουργήσουν ως εργαλεία πολιτιστικού και ακαδημαϊκού ιμπεριαλισμού, παρεμβαίνοντας στο ακαδημαϊκό τοπίο άλλων χωρών, χωρίς να ενδιαφέρονται ούτε να επιδιώκουν τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα των χωρών αυτών. Λίγο πολύ συζητάμε για εξαγωγή του μοντέλου του φραντσάιζινγκ που έχει υποστεί για χρόνια η Ελλάδα μέσω των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και που έχει εξαπατήσει χιλιάδες νέους στη χώρα μας. Και φυσικά υποψήφιες για εξαγωγή χώρες δεν είναι οι ισχυρές χώρες της Δύσης, αλλά οι λιγότερο αναπτυγμένες από την Ελλάδα χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση μιας ακαδημαϊκά ανήθικης πρακτικής που θα πρέπει να απαγορεύεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως η ίδρυση ΠΜΣ στο εξωτερικό, θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συνεργασία με πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας υποδοχής, που θα θεραπεύει αντίστοιχο επιστημονικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ. Η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων θα πρέπει επίσης να προέρχεται από τη χώρα υποδοχής, ώστε το εγχείρημα να βρίσκεται σε επαφή με την εγχώρια ακαδημαϊκή πραγματικότητα, να μην πραγματοποιείται από ιπτάμενους καθηγητές και να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής.

11. Παρόλο που το νομοσχέδιο ορίζει ότι «η ίδρυση ενός Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου αποσκοπεί και στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο» το τετραετούς θητείας ΔΣ του ΕΠΙ λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του πλήρως αυτονομημένα από τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα και μπορεί να αποφασίζει για τα πάντα χωρίς καμία συνεννόηση ή έγκριση από τη Σύγκλητο ή τη Γενική Συνέλευση των οικείων Τμημάτων. Έτσι μπορούν να στήνονται εν κρυπτώ συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρίες, προκειμένου οι τελευταίες να χρησιμοποιούν τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των πανεπιστημίων για να διεξαγάγουν εταιρικές έρευνες. Για να μην μιλήσουμε για τις στρατιές των υπ. διδακτόρων που θα κάνουν τις διατριβές τους στα ΕΠΙ ως φτηνό εργατικό δυναμικό, αφού τα χρήματα θα τα παίρνει ο υπεργολάβος-καθηγητής.
Επιπλέον οι διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μπορούν να αναθέτουν απ’ ευθείας έργο στα ΕΠΙ έναντι αμοιβής, χωρίς την έγκριση οποιουδήποτε πανεπιστημιακού οργάνου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τα ΕΠΙ προβληματικό θεσμό που δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου και υπονομεύει τη πολιτική, οικονομική και επιστημονική ανεξαρτησία της διεξαγόμενης έρευνας. Θα πρέπει να καταργηθεί ή να αναμορφωθεί και να υπαχθεί πλήρως στον έλεγχο των συλλογικών οργάνων του πανεπιστημίου και φυσικά να μην αποτελούν ΝΠΙΔ. Όλη η λειτουργία των ΕΠΙ πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Επομένως εκτός από τον ετήσιο απολογισμό θα πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο όλες οι συμβάσεις που συνάπτει το ΕΠΙ καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα και παραγόμενα που προκύπτουν.

Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς απορρίπτει πλήρως το νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς πλήττει την ακαδημαϊκή ελευθερία και δεσμεύει τα πανεπιστήμια στις προτεραιότητες που θέτουν οι επιχειρήσεις. Καταγγέλει επίσης την προσπάθεια έμμεσης παράκαμψης της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για επαρκή χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταθέσει τροπολογία που απαγορεύει την επιβολή διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές.