Βουλή - Ερωτήσεις

«Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων μαθητών μέσω του προγράμματος «ΕΥ ΖΗΝ» του Υπουργείου Παιδείας»

18/12/2014
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5617/18.12.2014

«Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων μαθητών μέσω του προγράμματος «ΕΥ ΖΗΝ» του Υπουργείου Παιδείας»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), συνεχίζει την υλοποίησή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων) και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-15).

Το παραπάνω πρόγραμμα δημιούργησε και δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις για την στοχοθεσία του καθώς και για την συλλογή προσωπικών δεδομένων. Τον ισχυρισμό έρχεται να τον ενισχύσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που με την υπ. αριθμ. 138/2014 απόφασή της (με αριθμό πρωτοκόλλουΓ/ΕΞ/5909/02-10-2014) «διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι το Πρόγραμμα Ε.Υ.ΖΗ.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εφαρμόσθηκε το σχολικό έτος 2013-2014, δεν πληροί τις πρου?ποθε?σεις νομιμότητας».

Σύμφωνα με την Α.Π.Δ.Π.Χ. «για να είναι νόμιμη η εν λόγω επεξεργασία, ως υποχρεωτικό μέσο διαπίστωσης της φυσικής κατάστασης των μαθητών και να μην απαιτείται για αυτό ειδική συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους, πρέπει να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη, όπου θα περιγράφονται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο σκοπός της επεξεργασίας, τα συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαίο να τύχουν επεξεργασίας, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι αναγκαία και πρόσφορα σε σχέση με τον σκοπό της επιδιωκόμενης επεξεργασίας κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ο χρόνος τήρηση των δεδομένων, οι τυχόν αποδέκτες των δεδομένων αυτών και να παρέχεται ειδικώς η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση ειδικότερων, τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων, όπως ο σχεδιασμός του συγκεκραμένου συστήματος και τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων. Τούτο δε γιατί πρόκειται για προγραμματισμένη ενέργεια του ΥΠΑΙΘ, η οποία κατά την αρχή της νομιμότητας των πράξεων της Διοίκησης, πρέπει να στηρίζεται σε διάταξη νόμου. Αν δεν υπάρχει επαρκής νομική κάλυψη για τη νομιμότητα της ανωτέρω επεξεργασίας απαιτείται οπωσδήποτε η έγγραφη συναίνεση του γονέα του μαθητή, η οποία δίδεται μετά από προηγούμενη ενημέρωση και το όλο πρόγραμμα εφαρμόζεται προαιρετικά.»

Το Υπουργείο Παιδείας σε παλαιότερη απάντηση του σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα στην ερώτηση με ΑΚΕ (9748/934/16-4-2013) διαβεβαίωνε ότι με την καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου θα διασφαλιστεί κάθε προσωπικό δεδομένο. Είναι απορίας άξιο, πως μετά την διαβεβαίωση του Υπουργείου για την τήρηση της νομιμότητας, έρχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την απόφαση 138/2014 να το διαψεύσει , καθώς το καλεί:

- «Να μεριμνήσει για την ανωνυμοποι?ηση των μέχρι σήμερα συλλεγε?ντων προσωπικών δεδομένων των μαθητών για τους σκοπούς του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. από τη βάση δεδομένων που τηρεί.»

- «Να μεριμνήσει, ώστε να συλλέγονται τα δεδομένα των μαθητών από τις σχολικές μονάδες για τους σκοπούς του Προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους καθώς και να καταχωρούνται ανώνυμα στη βάση δεδομένων που τηρεί προκειμένου να μην υπάρχει καμία δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησης των μαθητών».

- «Να ενημερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις παραπάνω ενέργειες».

Έπειτα από την παραπάνω απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η γενική διεύθυνση σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεύθυνση φυσικής αγωγής, κοινοποίησε τις υπ’ αριθμ. 189790/Δ5/24-11-2014 και 189783/Δ5/24-11-2014 εγκυκλίους, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος Εθνική Δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων (Ε.Υ.ΖΗ.Ν.) για το τρέχον σχολικό έτος, με ημερομηνία διεξαγωγής από 15/12/2014 έως 15/5/2015.

Επειδή η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα.

Επειδή η χρήση, η επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων ανήλικων παιδιών και η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι πολύ λεπτό θέμα.

 Επειδή μέχρι σήμερα τα δεδομένα που είχαν συλλεχτεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν ανώνυμα, αφού, σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Υπουργείο Παιδείας, καλείται να τα ανωνυμοποιήσει.

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν ενημέρωσε τους αντίστοιχους φορείς (Διευθυντές Σχολειώ, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς), για την απόφαση 138/2014 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται να τηρήσει το Νόμο και το Σύνταγμα και να αποσύρει πλήρως την λειτουργία του προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ;

2.    Γιατί δεν έχει διακόψει ακόμη τη λειτουργία του προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ από τη στιγμή που προειδοποιήθηκε αρμοδίως από την ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ. αριθμ. 138/2014 Απόφασή της;

3.    Προτίθεται να διαγράψει τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί τις προηγούμενες χρονιές κατά παράβαση των νόμων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Κουράκης Τάσος

Πάντζας Γιώργος

Φωτίου Θεανώ

 Βαμβακά Ευγενία (Τζένη)

Κανελλοπούλου Μαρία

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1sPqssi