Βουλή - Ερωτήσεις

Καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των προγραμμάτων «Ανοικτών περιβαλλοντικών τάξεων-ΚΑΛΛΙΣΤΩ», λόγω δυσλειτουργίας αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

09/07/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 587/ 22.1.2008 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για προγράμματα ανοικτών περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ», εγκρίθηκαν 722 προτάσεις στις σχολικές μονάδες της χώρας. Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Με βάση το άρθρο 4.3 της προηγούμενης πρόσκλησης ορίζονταν με σαφήνεια ο τρόπος χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον οποίο το 70% του εγκεκριμένου ποσού θα δινόταν στη σχολική μονάδα προκαταβολικά με την απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της πρότασης και το υπόλοιπο 30% με την υποβολή των παραστατικών από τις Διευθύνσεις της Β΄Βάθμιας κάθε Νομού στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ και την εκκαθάριση των συνολικών δαπανών από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Λόγω της σπουδαιότητας της εφαρμογής ανάλογων προγραμμάτων και της συνεισφοράς τους στην ενημέρωση, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα, έγκαιρα και με συνέπεια οι σχολικές μονάδες με τη συνεργασία των αναδόχων ιδιωτών (τουριστικών πρακτορείων, κ.α) υλοποίησαν περίπου 655 προγράμματα. Με μεγάλη καθυστέρηση, και ενώ για πολλά έργα είχαν ήδη υπογραφεί συμβάσεις, ενώ άλλα είχαν ολοκληρωθεί, κοινοποιήθηκε ο Οδηγός Οικονομικής Διαχείρισης (αρ. πρωτ. 5603/7.4.2008), ο οποίος μειώνει την προκαταβολή από 70% σε ποσοστό 60% του συνολικού και την αποπληρωμή σε 40% μετά την εκκαθάριση των δαπανών. Κατά τη φάση της αποπληρωμής ο πρωτογενής έλεγχος και η υποβολή των ολοκληρωμένων φακέλων από τις Διευθύνσεις Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης συναντά πολλές δυσκολίες, επειδή προϋποθέτει περίπλοκες και επίπονες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επιπροσθέτως δεν πραγματοποιήθηκε προηγούμενη εκπαίδευση των υπευθύνων καθηγητών και διοικητικών των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λάθη και καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν πολλαπλές επιπτώσεις, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή των αναδόχων τουριστικών γραφείων. Όπως είναι γνωστό η πλειονότητα αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μετά την παρέλευση πολλών μηνών έχουν εξοφλήσει τις προβλεπόμενες εγκεκριμένες δαπάνες (ξενοδοχεία, λεωφορεία, κ.α), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Πολλοί δε περιμένοντας μάταια την αποπληρωμή από το ΥΠ.Ε.Π.Θ κατέφυγαν στο δανεισμό από Τράπεζες με άμεση συνέπεια την καταβολή τόκων. Επειδή παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή και τον έλεγχο των φακέλων από τις Διευθύνσεις της Β΄Βάθμιας των Νομών. Επειδή υπάρχει υπερβολικός φόρτος εργασίας, ιδιαίτερα λόγω της επικείμενης λήξης της Γ΄ Προγραμματικής περιόδου, στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Π.Θ. Επειδή πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η εκκαθάριση να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2008, Επειδή όταν ο πολίτης χρωστάει προς το κράτος ο ετήσιος χρεωστικός τόκος ανέρχεται στο 18% (για την αποπληρωμή του ΦΠΑ), αλλά αντίθετα όταν είναι να λάβει με καθυστέρηση τα χρήματά του δεν προσμετρείται ο ανάλογος τόκος. Επειδή δεν είναι δυνατόν να ασκείται κοινωνική πολιτική από πλευράς του Υπουργείου με τα χρήματα των ιδιωτών αφού υπάρχει δεδομένη η εθνική και η κοινοτική συνδρομή ερωτάται ο κ.Υπουργός, Για ποιο λόγο δεν εκπαιδεύθηκαν έγκαιρα οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των προγραμμάτων ΚΑΛΛΙΣΤΩ στις Διευθύνσεις της Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών, ώστε να αποφευχθούν λάθη και καθυστερήσεις; Ποιος είναι αριθμός των στελεχών στις Μονάδες του ΥΠ.Ε.Π.Θ (Α1α και Δ΄-Ειδικού Λογαριασμού) και εάν θεωρείται επαρκής, ιδιαίτερα ενόψει της λήξης της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να ανταποκριθεί στον έλεγχο και στην εκκαθάριση του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων ; Αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα αρνητική εμπειρία, προτίθεστε να εισηγηθείτε απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής (παρακολούθησης και διαχείρισης) του συνόλου των προγραμμάτων στο εγγύς μέλλον; Ποιά μέτρα προτίθεται να πάρει έτσι ώστε οι ανάδοχοι των προγραμμάτων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται εγκαίρως;