Βουλή - Ερωτήσεις

Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε παιδιά μεταναστών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία

10/04/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Είναι γνωστό ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και κουλτούρας αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε τα παιδιά των μεταναστών να διατηρούν θερμές σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον, να κρατούν επαφή με τις ρίζες τους και να εντάσσονται ομαλά στην καινούρια τους χώρα. Γι’ αυτό το λόγο και η χώρα μας, πολύ σωστά, μεριμνά ώστε τα ελληνόπουλα του εξωτερικού να διδάσκονται τα ελληνικά. Αντίστοιχα, η ελληνική πολιτεία οφείλει να μεριμνά και για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλόγλωσσων μαθητών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Μάλιστα η υπουργική απόφαση Φ10/20/Γ1/708 (ΦΕΚ1789 Β/28-9-99) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων», προβλέπει ότι: «το μάθημα της γλώσσας και κουλτούρας της χώρας προέλευσης είναι προαιρετικό και, εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός μαθητών (7-15) διδάσκεται για 4 ώρες την εβδομάδα εκτός του ωρολογίου προγράμματος στην περίπτωση που η τάξη έχει πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα». Ερωτάται ο κ. υπουργός Σε ποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης μπορεί να διδαχθεί το προαιρετικό μάθημα της γλώσσα και της κουλτούρας της χώρας προέλευσης; Με ποια μορφή διδάσκεται σε κάθε βαθμίδα (Τάξη Υποδοχής Ι, Τάξη Υποδοχής ΙΙ, Φροντιστηριακό Τμήμα, Διευρυμένο Ωράριο κ.λπ.); Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για να εγκριθεί το μάθημα σε κάποιο σχολείο; Πόσο καιρό παίρνει η διαδικασία έγκρισης; Ποια προσόντα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα το διδάξουν και μέσω ποιας διαδικασίας θα αμείβονται; Έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα τέτοια προγράμματα; Ποια μορφή είχαν και πώς έχουν αξιολογηθεί από το υπουργείο; Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κατάλογο με τα σχολεία όπου εφαρμόζονται τέτοια προγράμματα, τη γλώσσα που αφορούν και τον αριθμό των μαθητών που τα παρακολουθούν Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ως προαιρετικού μαθήματος (εκτός ωρολογίου προγράμματος) μπορεί να ενταχθεί στο ολοήμερο σχολείο ως ένα από τα αντικείμενα διδασκαλίας; Σε περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, υπάρχει η πολιτική βούληση από την πλευρά σας να παρέμβετε ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες τεχνικές και ουσιαστικές δυσκολίες για την εφαρμογή του θεσμού;