Βουλή - Ερωτήσεις

Εργασιακός μεσαίωνας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας

18/03/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7696/18.3.2010

 

Εργασιακός μεσαίωνας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας.

 
 
Μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 3308/23.12.2009 ερώτησή μας, η οποία δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο, επανερχόμαστε σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας .
Σύμφωνα με το ν.3754/09 (ΦΕΚ Α 43/11-03-2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ 76/2005 και άλλες διατάξεις»), καθορίζονται εργασιακά θέματα των νοσοκομειακών γιατρών. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στο με αρ. 10226/26.8.2009 έγγραφό της, το οποίο απευθύνεται στους Διευθυντές των Κέντρων Υγείας, ερμηνεύει αυθαίρετα τον προαναφερόμενο νόμο πληροφορώντας ότι «…οι αγροτικοί γιατροί δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3754/09, όσον αφορά την εικοσιτετράωρη ανάπαυση από ενεργό εφημερία».
Επίσης, λόγω της έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου έχουν επικουρικό ρόλο, αφού σύμφωνα με τα προγράμματα εφημεριών των περιφερειακών κέντρων επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας με αποτέλεσμα να εργάζονται 14-20 ημέρες δίχως ενδιάμεση ανάπαυση. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες στην υγεία τους καθιστώντας τους επικίνδυνους και για τους ασθενείς τους.
 
Επειδή :
  • ο όρος αγροτικός ιατρός δεν υφίσταται, όπως δεν υπάρχουν αγροτικά αλλά περιφερικά ιατρεία, και οι «αγροτικοί» είναι γιατροί ειδικοί ή και ειδικευόμενοι υπόχρεοι θητείας υπαίθρου.
  • στην περίπτωση που για τους «αγροτικούς» γιατρούς δεν  ισχύει  ο ν.3754/09, τότε θα πρέπει να υπάγονται στο ΠΔ 88/1999 που αναθεωρήθηκε με το ΠΔ 76/2005, με τίτλο «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.» και άρα να εξαιρούνται από εφημερίες.
  • δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιούν ενεργό εφημερία ειδικευόμενοι δίχως την παρουσία ειδικού όπως συμβαίνει σε πολλά Κέντρα Υγείας.
  • είναι πολύ πιθανό να εμφανίζονται αντίστοιχα προβλήματα στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.
 
 
 
 
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
  1. Με βάση ποιό νόμο, υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα προκύπτει ότι οι γιατροί υπόχρεοι θητείας υπαίθρου δεν δικαιούνται ρεπό μετά από ενεργό εφημερία;
  2. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να περιφρουρηθεί το δικαίωμα ανάπαυσηςμετάαπόπολύωρη συνεχήεργασίας;
  3. Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να επιτελούν ορθά το έργο τους χωρίς να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ασθενών τους αλλά και των ιδίων;
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
 
 
 
Τάσος Κουράκης