Βουλή - Ερωτήσεις

Οργανικότητα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

06/07/2011
Προς: 
την Υπουργό -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:18917/6.7.2011

 
 
Οργανικότητα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχουν μέχρι σήμερα ιδρυθεί 585 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο δεν λειτουργεί. Υπάρχουν 63 Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, εκ των οποίων δεν λειτουργούν τέσσερα. Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παράλληλη στήριξη) στη ΔΕ, ξεπέρασαν στο τέλος της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς τις 1200.
Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες οργανικές θέσεις έχουν προκηρυχθεί έως σήμερα, οι οποίες, όταν υπάρχουν, καλύπτονται αποκλειστικά με μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από τη γενική αγωγή. Η πρακτική αυτή αντιφάσκει με τα οριζόμενα στα άρθρα του Ν. 3699/2008, όπου ορίζεται ότι η στελέχωση των ως άνω Μονάδων γίνεται από εκπαιδευτικούς με σπουδές στην ΕΑΕ με σαφώς ορισμένα τυπικά προσόντα, κατά προτεραιότητα. Μέχρι τώρα, μολονότι υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί στη ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ως προέκταση στην ειδικότητά τους το «.50» της ΕΑΕ, αυτοί υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτές.
Επειδή οι διατάξεις του Ν.3699/2008 είτε δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, όπως η δημιουργία του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής Braille «ΕΝΟΡΑΣΙΣ» που παραμένει στα χαρτιά, είτε υλοποιήθηκαν μεν, αλλά με τόσο στρεβλό τρόπο, ώστε να αναρωτιέται κανείς για την αξία της εφαρμογής του.
Επειδή κριτήριο διορισμού στην ειδική αγωγή επιβάλλεται να είναι και για τη Β’θμια Εκπ/ση οι σχετικοί με την ειδική αγωγή τίτλοι σπουδών και η αντίστοιχη προϋπηρεσία, όπως περιγράφονται στα άρθρα 16, 20 και 21 του Ν. 3699, που στην πράξη δεν τηρούνται, όσο δεν υπάρχει ορισμός οργανικών θέσεων.
Επειδή υπάρχει δημόσια παραδοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΠΔΒΜΘ ότι οι προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο αναπληρωτές.
Επειδή τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΥπΠΔΒΜΘ «προδίδουν» ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών για το περασμένο σχολικό έτος δεν ολοκληρώθηκαν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά πραγματοποιούνταν ακόμη και την 8η Απριλίου, τρεις μόλις εβδομάδες πριν το Πάσχα, δημιουργώντας αμφιβολίες εάν το Υπουργείο γνώριζε ή όχι τα κενά.
Επειδή το ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης των παιδιών με αναπηρία από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 8 έως 10%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά ξαφνικά θεραπεύτηκαν, αφού η αναπηρία δεν είναι ίωση.
Επειδή η ακολουθούμενη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κρατά εγκλωβισμένους τους έχοντες τα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικούς και απογυμνώνει τη γενική εκπαίδευση από εκπαιδευτικό δυναμικό.
Επειδή, η εξαγγελία νέου θεσμικού πλαισίου για την ειδική αγωγή που θα ψηφιστεί και για το οποίο το ΥπΠΔΒΜΘ ανέφερε ότι θα γίνει διαβούλευση από πριν και μετά τη Βουλή, δεν προαναγγέλλει τίποτα ευοίωνο.
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
  1. Θα εφαρμόσει και στην πράξη τις διατάξεις του Ν.3699/2008;
  2. Πότε θα γίνει ορισμός των κενών θέσεων, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά 2011-2012 χωρίς ελλείψεις στις ΣΜΕΑΕ;
  3. Προτίθεται το υπουργείο να ορίσει ως οφείλει οργανικές θέσεις σε όλες τις ιδρυθείσες ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ, αντίστοιχες των πραγματικών αναγκών, με κάλυψή τους από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους με μόνιμο διορισμό αδιόριστων εκπαιδευτικών με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα;
  4. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του ΥπΠΔΒΜΘ για τον νέο σχολικό έτος 2011-2012 σχετικά με την ΕΑΕ και τους, έχοντες τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ, έως σήμερα αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Ηρώ Διώτη
 
Αναστάσιος Κουράκης
 

 

Απάντηση: