Βουλή - Ερωτήσεις

Προσπάθεια αλλοίωσης και υπονόμευσης του ρόλου του ΑΣΕΠ σε βάρος 29 συμβασιούχων του Α.Π.Θ

12/11/2009
Προς: 
κκ. Υπουργούς •Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων • Οικονομικών
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 1030/12.11.2009
 
Προσπάθεια αλλοίωσης και υπονόμευσης του ρόλου του ΑΣΕΠ σε βάρος 29 συμβασιούχων του Α.Π.Θ
 
 
Με τη με αρ. 1057/14.10.2005 απόφαση του Δ΄ τμήματος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) κρίθηκε μεταξύ άλλων περιπτώσεων εργαζομένων συμβασιούχων, ότι για 29 συμβασιούχους εργαζόμενους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο άρθρο 11 του Π.Δ 164/2004 και άρα θα έπρεπε να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως και πραγματοποιήθηκε αργότερα, το Φεβρουάριο του 2008.
Ένα χρόνο μετά η 21η Δ/νση του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με το με αρ. πρωτ. 2/5303/0021/22.9.2006 έγγραφό της προς το ΑΣΕΠ, αιτείται την επανεξέταση της εν λόγω απόφασης. Το ΑΣΕΠ μετά από πιέσεις και παρά το ότι όπως επισημαίνει : «…δεν προβλέπονται από το διάταγμα αυτό ενστάσεις, ή άλλο κανένα ένδικο μέσο, τόσο για τους συμβασιούχους, όσο και για τους φορείς απασχόλησής τους, πλην μόνο της τυχόν προσφυγής τους στα αρμόδια Δικαστήρια….», επανεξετάζει την υπόθεση και καταλήγει εκ νέου με τη με αρ. 1316/30.11.2006 απόφασή του, απαντώντας στις αιτιάσεις του ΓΛΚ, ότι οι ως άνω συμβασιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ΠΔ 164/2004. Παρά τις δύο αποφάσεις του ΑΣΕΠ η τότε Υπουργός Παιδείας, κα Μαριέττα Γιαννάκου, προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ασκώντας πλέον αίτηση ακύρωσης της νεότερης, της οποίας η έκδοση παράνομα προκλήθηκε.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στον οποίο προσέφυγαν κάποιοι από τους εργαζόμενους, στην ετήσια έκθεσή του για το 2007 κρίνει ότι η ενέργεια του ΓΛΚ βάλλει ευθέως κατά της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας του ΑΣΕΠ και ότι η πρακτική να αναπέμπονται στην Ανεξάρτητη Αρχή φάκελοι συμβασιούχων όχι μόνο επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο ποσοτικά και ποιοτικά έργο του, αλλά αλλοιώνει και υπονομεύει το ρόλο του. Επιπρόσθετα επισημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν είχε εκφέρει αρχικά, κατά την έκδοση της πρώτης απόφασης του ΑΣΕΠ αντίρρηση. Συμπληρωματικά την ίδια άποψη με αυτή του ΣτΠ διατυπώνει και ο τότε Υφυπουργός Εσωτερικών Κος Νάκος στο με αρ. πρωτ. 30208/2006 έγγραφο, όπου αναφέρεται ότι στην περίπτωση του ελέγχου νομιμότητας των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ συντρέχει πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής.
 
Επειδή :
  • με τις ανωτέρω πρακτικές, επιχειρείται να υποκατασταθεί η λειτουργία του ΑΣΕΠ και παραβιάζεται κατάφωρα η συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του
  • η αίτηση ακύρωσης που υποβλήθηκε από την τότε Υπουργό κατά της με αρ. 1316/30.11.2006 απόφασης του ΑΣΕΠ στηρίχτηκε σε «έκνομη» επανεξέταση», όπως αναφέρουν ο ΣτΠ, το ΑΣΕΠ και ο τότε Υφυπουργός Εσωτερικών
  • η ανωτέρω απόφαση 1316/2006 του ΑΣΕΠ παράνομα εκδόθηκε και άρα δε μπορεί να εννοηθεί αίτηση ακύρωσης σε βάρος της, παρά μόνο εάν η αιτούσα την ακύρωση αποδέχεται τη "νομιμότητα" της. 
  • είναι σίγουρη η καταδίκη της χώρας μας εάν ποτέ η υπόθεση φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 
 
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
    1. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης της τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
    2. Για ποιο λόγο το ΓΛΚ προέβη στην αίτηση επανεξέτασης της απόφασης του ΑΣΔΕΠ, όταν αυτή η διαδικασία δεν προβλέπεται από το νόμο
    3. Ποια μέτρα θα πάρουν ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες ενέργειες;
 
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
 
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: