Θέσεις και Δράσεις ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ «ΚΟΛΕΓΙΩΝ»

08/01/2010

Η ακύρωση των αποφάσεων που είχε λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση για την αναγνώριση των παρεχόμενων τίτλων σπουδών από τις εμπορικές επιχειρήσεις δικαιόχρησης υπηρεσιών εκπαίδευσης (κολέγια) αποτέλεσε ένα θετικό βήμα. Ο Συνασπισμός επισημαίνει ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για τη ριζική επίλυση του προβλήματος θα αποβεί αλυσιτελής, καθώς δεν αντιμετωπίζει την ουσία των πραγμάτων. Μοιάζει, μάλλον, να επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, παρά να αντιστρέψει τη δυσμενή εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Συνασπισμός έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με εμπεριστατωμένη απόφαση της Πολιτικές Κινήσεις ΑΕΙ-ΑΤΕΙ το Νοέμβριο του 2008 και επαναφέρει τις προτάσεις του, θεμελιωμένες στο ελληνικό Σύνταγμα, αλλά και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

 
Καλούμε την κυβέρνηση:
 
·                     Να απαγορεύσει νομοθετικά τις εμπορικές συμφωνίες δικαιόχρησης ή πιστοποίησης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό επιτάσσει το ελληνικό Σύνταγμα και οι διατάξεις του είναι απολύτως συμβατές με την ευρωπαϊκή νομική τάξη και την αρχή της επικουρικότητας.
 
·                     Να εγκαταλείψει την πολιτική που κατατάσσει την εκπαίδευση στην «ελεύθερη αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Επισημαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη προβλέπει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών σε ζητήματα εκπαίδευσης: «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της παιδείας […] σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος» (κεφ. 3, άρθ. 149.1) «[το Συμβούλιο στα θέματα εκπαίδευσης] δεν εναρμονίζει τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών μελών» (αρ. 149.4 και 150,4).
 
·                     Να σταματήσει η κυβέρνηση, καθώς και οι πολιτικές δυνάμεις του δικομματισμού, να κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που οι ίδιοι προκάλεσαν. Να ακυρώσει στην πράξη και στους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, που επιτρέπουν στα ελληνικά ΑΕΙ να ασκούν πρακτικές δικαιόχρησης στο επίπεδο των μεταπτυχιακών σπουδών.
 
·                     Να σταματήσει το εμπόριο τίτλων και πακέτων διδασκαλίας «ανώτατης εκ-παίδευσης» από ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η λειτουργία τους παραβιάζει το Σύνταγμα, ακυρώνει το τετραετές ή πενταετές των βασικών σπουδών και των πτυχίων, θρυμματίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μας, υποβαθμίζει και αποδιαρθρώνει τον ενιαίο εθνικό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.
 
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ                    8/1/2010